brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 15 Mart 2018 07:45

ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОСПЕКТ ОПШТИНЕ

ocijeni
(0 glasova)

ОПШТИНА БРОД – ЛОКАЦИЈА СА ОДЛИЧНОМ ТРГОВАЧКОМ ЛОГИСТИКОМ

Географски положај и доступност саобраћајне инфраструктуре чине Брод одличном локацијом за успоставу и развој пословања. Брод је на самој граници са Републиком Хрватском и ЕУ, са потенцијалних око 500 милиона потрошача. Гранични прелаз Брод има функцију робно - царинског терминала 2. категорије преко којег годишње пређе око 100.000 камиона.

Општина Брод вам нуди greenfield i brownfield зоне за инвестирање, на око 3 км од граничног прелаза, ниске цијене закупа земљишта - и до 1 KM/m2 u greenfield зонама, у зависности од броја запослених радника од стране инвеститора, и квалификовану радну снагу металске струке, браваре и цертифициране завариваче са завршеном обуком у TIG, MIG i REL поступцима са цертификатом цертифицирајуће куће TÜV.

videologo

 

СЕКТОРИ ЗА УЛАГАЊЕ

 • Металска индустрија

Општина Брод има дугу традицију у производњи металних производа. Најзначајнији субјекти су били Метал Емајл – производња металних производа за купатила (каде, умиваоници, водокотлићи), Метал Брод – производња металних конструкција у грађевинарству и Адаптер – производња прикључних уређаја за пољопривредне машине.

У Општини Брод инвеститорима је на располагању стручна, обучена и искусна радна снага металске струке. На списку Завода за запошљавање у Броду од 1.898 незапослених лица, 226 лица су металске струке (135 бравара, 19 заваривача, 11 металостругара, 38 аутомеханичара и 23 машинска техничара). Такође, у Броду постоји школа за обуку заваривача TIG, MIG i REL поступцима, а у Славонском Броду (Хрватска/ЕУ) цертификујућа кућа TÜV која тестира и даје цертификате обученим заваривачима. Највећи инвестициони потенцијал унутар металског сектора има подсектор за извођење браварско-заваривачких радова.

 • Пољопривреда

Инвеститорима у области пољопривреде у Броду је на располагању око 2.100 ha земљишта. Квалитет земљишта је веома повољан за инвестиције у ратарство и воћарство (узгој шљиве, јабуке и крушке). У 2017. години, на подручју општине Брод је произведено:

 • 1.595 грла говеда
 • 7.000 свиња
 • пшенице на површини од 305 ha
 • кукуруза на површини 2.900 ha
 • јабуке 10.000 стабала
 • крушке 10.000 стабала
 • шљиве 100.000 стабала

Због тренда раста сточног фонда (говедарство и свињогојство) површина земљишта које се обрађује се сваке наредне године повећава за око 50 ha, па се може рећи да је пољопривреда у благом развоју. У 2017. години на подручју Општине Брод су регистрована 302 пољопривредна газдинства. Пољопривредним произвођачима је у 2017. години додијељено 815 ha обрадивог земљишта, а додјела преосталог земљишта се наставља и у 2018. години. Углавном се узгајају кукуруз и пшеница. Општина Брод и Влада РС дају подстицаје пољопривредним газдинствима у облику новчаних средстава, пољопривредних машина и стоке за узгој и расплод.

ЦИЈЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

 • Електрична енергија 0,038 EUR/kWh
 • Вода 1,05 EUR/m3
 • Канализација 0,307 EUR/m3 утрошене воде
 • Гријање 1,31 EUR/m2

Контакт за пословне зоне:

 • Одсјек за локални развој, контакт особа: Боро Грабовац

Тел: +387 53 611 972, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 • Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, контакт особа: Слободан Пејчић

Теl: +387 53 610 918, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Инвестициони сажетак можете преузети испод: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

BROD MUNICIPALITY – A LOCATION WITH EXCELLENT TRADE LOGISTICS

The geographic position and accessibility of transport infrastructure make Brod Municipality an excellent location for establishing and growing a business. Brod lies at the very border with the Republic of Croatia and EU, with around 500 million of potential consumers. The Brod international border crossing is a Category II customs terminal which is transited by approximately 100,000 trucks every year.

Brod Municipality offers greenfield and brownfield zones for investment, situated around 3 km from the border crossing, with lease prices of land as low as 1 KM/m2 in the greenfield zones, depending on the number of jobs created by an investor, and qualified work force in metal processing, locksmiths and welders trained in TIG, MIG and REL procedures and holding the certificates from the TÜV certification company.

SECTORS FOR INVESTMENTS

 • Metal industry

Brod Municipality has a long tradition in manufacturing of metal products. The major producers were companies ‘Metal-Emajl’ – manufacture of metal products for bathrooms (baths, wash basins, and lavatory cisterns), ‘Metal’ Brod – manufacture of metal frames for construction industry and ‘Adapter’ – manufacture of extension devices for agricultural machinery.

In Brod Municipality, educated, trained and experienced work force in the metal sector is available to investors. Out of the total of 1.898 unemployed on the list of Brod’s Employment Bureau, 226 are in metalworking (135 locksmiths, 19 welders, 11 lathe operators, 38 car mechanics and 23 mechanical engineering technicians). The welding school in Brod trains welders in TIG, MIG and REL techniques, while a TÜV certification company in the neighboring Slavonski Brod conducts testing and provides certificates to trained welders. The subsector for locksmith’s and welding work holds the greatest investment potential in the metal sector.

 • Agriculture

Around 2.100 hectares of land are available to investors in agriculture sector in Brod. The soil quality is quite favorable for investment in crop farming and fruit growing (plums, apples and pears). 2017 agricultural output in Brod Municipality included:

 • 1.595 heads of cattle
 • 7.000 pigs
 • 305 ha of wheat
 • 2.900 ha of corn
 • 10.000 apple trees
 • 10.000 pear trees
 • 100,000 plum trees

Due to a growing trend in livestock farming (cattle and pigs), the surface area in cultivation increases by about 50 ha every year, indicating a mild expansion in agriculture. In 2017, 302 farms were registered in Brod Municipality. In 2017, farmers were allocated 815 ha of arable land, with the allocation of remaining land continuing in 2018. Corn and wheat are the leading crops. Brod Municipality and the RS Government provide incentives to farms in the form of funds, agricultural machinery and livestock for raising and breeding.

UTILITY COSTS FOR BUSINESS USERS IN BROD MUNICIPALITY

 • Electricity 0.038 EUR/kWh
 • Water 1.05 EUR/m3
 • Sewage 0.307 EUR/m3 of water consumed
 • Heating 1.31 EUR/m2

Contact for Investor support in Brod Municipality

 • Municipal Department for Socio-Economic Development, Contact person: Mr. Boro Grabovac

Phone: +387 53 611 972, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 • Commercial and Social Affairs Department, Contact person: Mr. Slobodan Pejcic

Phone: +387 53 610 918, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

You can download Investment brief here:

pogledano 7342 puta Zadnji put promjenjen četvrtak, 22 Novembar 2018 08:46