brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

Ово одјељење извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа из области буџета, нарочито послове у вези буџетског система, врши послове припреме буџета, доставља упуство буџетским корисницима, врши израду нацрта и приједлога буџета, извршава буџет и планира ликвидност у оквиру планова за извршење. Одјељење учествује у изради финансијских планова и елабората, инвестиционих пројеката, захтјева за кредитним средствима за стабилизацију буџета и финансирања одређених категорија буџетских корисника, пружа стручну помоћ установама и предузећима у јавном сектору пo свим питањима везаним за правилну примјену прописа и законитост рада.

Припрема информације и извјештаје из своје надлежности, врши обрачун и исплату личних примања службеника Општинске управе и функционера општине. Одјељење активно учествује у квантитативном и квалитативном годишњем попису имовине општине и Општинске управе.

У поступку јавних набавки припрема и предлаже планове и извјештаје из области јавних набавки, врши припрему и објаву тендерске документације, прати динамику извршења обавеза пo уговорима, ситуацијама надзорних opгaнa и другим документима којим се одређује изми-ривање одређених обавеза. Координира рад са осталим организационим јединицама у погледу јавних набавки и тендерских процедура, као и других питања везаних за реализацију буџета општине.

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Име и презиме: Дејан Чечавац, дипл. економиста

pogledano 3079 puta