brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију извршава и обезбјеђује извршавање Закона, других прописа и општих аката у области урбанизма, просторног уређења, грађевинарства, заштите животне средине, обнове и изградње и води поступке из области имовинско-правних односа.

Обавља послове локалне управе који се односе на: припрему, израду и доношење просторних, урбанистичких и спроведебених докумената просторног уређења, припрему израде локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и еколошких дозвола у складу са надлежностима прописаним Законом.

Утврђује накнаду за ренту и накнаду за уређење грађевинског земљишта и стара се о његовом уређењу и заштити, послове уређења и обезбјеђења рационалног коришћења јавних површина и грађевинског земљишта, обезбјеђење обављања комуналних дјелатности, развој комуналне инфраструктуре, одржавање и старање о изградњи и кориштењу локалних јавних објеката, успоставља и води евиденцију стамбеног фонда и пословних простора, води поступке из области имовинско- правних послова, припрема приједлоге аката које доноси Скупштина општине, остварује сарадњу са стручним и научним организацијама и институцијама.

ЗАХТЈЕВИ, ВОДИЧИ И ОБРАСЦИ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Име и презиме: в.д. начелник одјељења Максић Горан

Мјесто и година рођења: 11.07.1988 у Славонском Броду

Образовање: Магистар права, Универзитет Сарајево

Досадашње радно искуство: 

- Рафинерија нафте

- Општина Брод

pogledano 3565 puta