brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

Кабинет начелника

Кабинет Начелника општине обавља послове Начелника као органа општине. Кабинет Начелника организује и координира активности са директором Републичке управе за инспекцијске послове и доноси годишњи програм рада и мјесечне планове рада за општанске инспекције. У послове кабинета Начелника општине убрајају се и:

- послови који се односе на дјелокруг рада Административне службе;
- припремање и проучавање извјештаја, информацијаи других материјала;
- рјешавање поште Начелника општине и његовог замјеника;
- израда другостепених рјешења пo жалбама на првостепена рјешења за чије доношење je надлежан Начелник општине;
- израда и јавно објављивање понуда (тендера) за набавку роба и опреме, за обављање радова и услуга;
- послови за односе са јавношћу;
- пријем странака које се обраћају Начелнику општине и његовом замјенику;
- давање одговора и обавјештења и издавање службених саопштења.

Шеф кабинета Начелника општине руководи цјелокупном администрацијом кабинета. Прати извршење послова из дјелокруга рада кабинета и редовно извјештава Начелника општине или Замјеника начелника о комплетном стању у кабинету. Такође, информише Начелника о врсти и садржају примљених захтјева и распоређује пошту на поједине извршиоце.

  • - Израђује другостепена рјешења пo жалбама грађана, правних лица и другихстранака за чије доношење je надлежан Начелник општине;
    - По овлашћењу Начелника или Замјеника начелника прима странке, даје своје мишљење о општим и другим актима које Начелник општине упућује Скупштини општине на разматрање и усвајање;
    - Даје стручне савјете Начелнику општине у вези правних послова из надлежности кабинета и упознаје Начелника општине и Замјеника начелника о објављеним прописима и увези стим о евентуалним обавезама.

ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ОПШТИНЕ

Самостални стручни сарадник за правнозаступање општине заступа, пo овлашћењу и наоснову пуномоћја Начелника општине, општинуи органе Административне службе пред судовимаи другим државним органима. Обављајући послове правног заступања општине и органа Административне службе може предузимати свепотребне процесне радње, према потреби, у циљузаштите законитости и интереса општине. Такође, обавља следеће послове:

- Подноси тужбе у име општине и Административнеслужбе, подноси жалбе, подноси приједлоге заизвршење правоснажних пресуда и предузима сведруге неопходнепроцесне радње самостално;
- У вези предузетих радњи и мјера врши консултације саНачелником општине, те поступа ускладу са примљеним упуствима;
- Редовно информише Начелника општине о стању сваког појединачног предмета који се налази упоступкупред судом или другим државним органом.

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Односи са јавношћу су у сврси успостављања комуникације са средствима информисања, креирања и спровођења промотивних акција и осталих облика комуникације, који презентују и промовишу рад Начелника општине, општинске управе и Скупштине општине. Такође, у надлежности овог радног мјеста је и успостављање интерне комуникације, уређивање WEB странице општине и припрема текстова за информисање јавности о активностима Начелника општине, општинске управе и Скупштине општине. У послове односа са јавношћу убрајају се и: 

- Уређивање и издавање публикација – промо-материјале, билтене, брошуре, водиче, те обезбјеђује аудио, видео и фото записе о значајним догађајима у општини;
- Припрема саопштења и обавјештења Начелника општине, Административне службе и Скупштине општине и организација конференције за штампу Начелника општине;
- Праћење, оцјењивање и анализа повратних информација од грађана и креирање конкретнних мјера на побољшању имиџа општине те припрема, координација и реализација пројеката испитивања јавног мњења.

pogledano 4947 puta